Ajutor de încălzire

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri şi a stimulentului pentru energie.

Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

 1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere
 2. Documente de identitate titular şi membrii (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, permise de şedere temporară, documente de identitate, premise de şedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune);
 3. Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceeaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, după caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, în copie ( adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, adeverințe de la administrațiile financiare pentru veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc, mandate poștale/extrase de cont/decizii pentru indemnizații de șomaj, handicap, pensii, alocații, etc) .
  • pentru elevi/studenţi vor fi depuse adeverinţe de la unităţile de învăţământ care să cuprindă şi precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (socială, de merit…) şi cuantumul acesteia.
  • în situaţia persoanelor singure/familiilor care au peste 16 ani vor anexa şi o adeverinta de la ANAF.
 4. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute :
  Solicitanții vor depune:
  • adeverință, de la compartimentul de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport* aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;
  • adeverința de la Registrul Agricol al primăriei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanele cuprinse în cerere;
  • Decizie APIA Gurahont (daca este cazul);
  • solicitanții care au reședința în Comuna Buteni trebuie în mod obligatoriu să dețină pe actele de identitate viza de flotant valabilă pe durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței si a suplimentului pentru energie electrica.
 5. Factura de energie electrica recenta (toate paginile).

Pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere se va atașa și o copie după certificatul de înmatriculare!

Informații generale

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20, începând cu luna următoare.

Orice modificare, privind numărul de membrii sau venitul realizat se comunică printr-o nouă cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială care va cuprinde în mod obligatoriu actele care dovedesc respectivele modificări.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie producţie agricolă

Bunuri mobile*

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

Terenuri/animale şi/sau păsări

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

*Persoanele fără locuință nu se încadrează la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Cine sunt beneficiarii?

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi familiile/persoanele singure, care se încadrează în plafoanele de venit pe persoană, adica pana la 1386 lei / persoana in cazul familiei, respectiv pana la 2053 lei pentru persoana singura, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședința acestora, dacă nu dețin bunuri mobile/imobile, care conduc la respingerea acordării ajutorului.

Condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în comuna Buteni în perioada sezonului rece (noiembrie – martie), pe baza cererii și declarației pe propria răspundere, însoțită de actele necesare. În stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Suplimentul pentru energie electrica se va acorda pe tot parcursul anului.

Criterii de eligibilitate, plafoane și cuantumuri

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau resedința valabilă în comuna Buteni pe durata acordării ajutorului (noiembrie – martie).

Pentru energie electrica, stimulentul este acordat pe tot parcursul anului.

Pe durata sezonului rece pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cu gaze naturale, energie termică, energie electrica sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceaşi adresă, se situează sub:

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:

CERERILE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ PENTRU TOATĂ PERIOADA RECE, LA PRIMARIA COMUNEI BUTENI – COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA!!